Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit
is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw
expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

De gegevens uit jouw dossier kunnen echter wel voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar
  een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en
expliciet jouw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar
bewaard.

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of
mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze
nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Op de nota staat het volgende vermeld:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: ‘natuurgeneeskundige behandeling’
 • de kosten van het consult